YouthSection > Nyheder > Nyhedslæser

Et spændende udviklingsforløb

17-02-2010 16:16 af René Roger Rasmussen

Fra Steinerskolen i Odenses Meddelsesblad feb/mar 2010

Lad os gå sammen om at få 11.-12. klasse godkendt - skrev de fra Vidarskolens bestyrelse for ca. 2 år siden, og de op- fordrede de øvrige Steinerskoler til

...at vi skulle gå sammen om at iværksætte et arbejde, der har som helt konkret mål at opnå:

Tilskud til undervisningen i 11. og 12. klasse minimum på niveau med tilskuddet til 10. klasses eleverne.

Anerkendelse af undervisningen som SU-berettiget, eventuelt også med berettigelse til at få betalt skolepengene.

Anerkendelse af undervisningen som studieforberedende ved adgang til visse højere læreanstalter.

I 2008 fulgte tre skoler i første omgang opfordringen og tog fat på udarbejdelsen af et kommissorium, som bl.a. indeholdt en beskrivelse af 6 hovedopgaver, der gik ud på følgende:

1. Dokumentationafoverskolensresultater 2. Beskrivelseafdenideelleungdomsuddannelse 3. Undersøgelseafmulighederneforattilpasseostil

nuværende lovgivning 4. Evalueringogevalueringsmetoder 5. Påvirkningafdenpolitiskeproces 6. Involveringogudadvendtkommunikation

Det omfattende kommissorium blev færdig for omkring et års tid siden, og indholdet er blevet positivt modtaget af de andre skoler på de fælles møder, der afholdes i delegeret-kredsen.

For at være sikre på at have kræfter til at gennemføre den store opgave, var vi enige om, at projektet skulle ansætte en person, der skulle have det som sin eneste opgave i de næste tre år at skaffe økonomi til, og anerkendelse af vore 11. og 12. klasser.

Er vi da ikke anerkendt? Jo, nogen steder mere end andre steder. F.eks giver nogle uddannelsessteder direkte adgang til studier på baggrund af elevens vidnesbyrd - evt. med krav om bestemt niveauopnåelse i et par fag, hvilket f.eks. gælder Københavns Universitet, hvor andre uddannelsessteder kræver en fuld gymnasial uddannelse for, at døren lukkes op, hvilket resulterer i et stort set gentaget uddannelses- forløb på to eller tre år for den pågældende elev.

Ansættelse og økonomi

Mens vi drøftede økonomi og ansættelse, havde vi fået tilsagn om deltagelse fra alle de 6 skoler med videregående klasser. Også en stor del af de øvrige skoler var med, og de tilmeldte skoler var parate til at betale deres andel af projektet. Vi arbejdede også med fondssøgning - og så blev det sommer.

Sommeren 2009

Man læser ofte med en anden bevidsthed, når det er ferie, og en institutleder på DPU Danmarks Pædagogiske Universitet, læste i ferien vores kommissorium, og udtalte, at det så rigtigt spænden- de ud, og at DPU nok havde mulighed for at levere forskningen – evt. som en Phd., og vi kom i dialog med dem.

Det viste sig, at DPU havde mulighed for at arbejde med vore undersøgelser, men vi gik bort fra Phd.-muligheden, da den ville vare 3 – 4 år, og vi fik en mulighed for i stedet at gennemføre det som et udredningsprojekt, som kunne gennemføres på et par år, og med samme ”forskerkraft” og validitet. I løbet af efteråret fik vi i en mindre udviklingsgruppe i samspil med DPU udarbejdet et udkast til et realkompetencevurderingsprojekt, som vi fik første udkast til i december.

Januar 2010

Alle skoler med overbygning var nu med i styregruppen. En blanding af bestyrelsesmedlemmer og lærere fra de involverede skoler – og styregruppen var samlet i Odense i begyndelsen af januar – hvor Århus desværre måtte melde afbud. Vi gennemgik der DPU’s realkompetencevurderingsprojekt, og efter en debat om det var den vej, vi skulle gå, blev projektet klappet i gang.

Hvor står vi nu i februar 2010

Udviklingsgruppen har derefter holdt møde med DPU, hvor bemærkninger fra styregruppemødet blev indarbejdet i teksten, og vi har nu modtaget det samlede materiale – Realkompetence- vurderingsprojekt, kontraktudkast samt en liste med forslag til relevante fonde. Vi har møde igen i styregruppen den 10. februar, hvor aftalen endeligt skal godkendes af styregruppen. De betalende skoler skal ligeledes godkende det opdaterede projekt. Og vi regner derefter med, at DPU kan gå i gang med deres undersøgelser omkring april 2010. Årsmødeudvalget har forespurgt om det vil være muligt at høre mere om det på årsmødet, og vi har kontaktet DPU og forespurgt om de vil komme over og fortælle om Realkompetenceprojektet, hvilket vi håber på, således at alle lærere og forældre har mulig- hed for at høre og spørge. Men nu kommer vi i gang, og så skal der søges fonde, og så skal vi i gang med at finde en person til det politiske benarbejde, så – fortsættelse følger i næste nummer.

Repræsentant i projektets styre- og udviklingsgruppe

Jens Henriksson

Tilbage